Dozor, kontrola a řízení

Naše služby v realizační fázi projektu pokrývají většinu oblastí, jež jsou z pohledu investorů nezbytné pro hladký průběh stavebních akcí. Náš tým tvoří odborní a zkušení pracovníci vykonávající činnost technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru či ekonomicko-technického (resp. investičně-inženýrského) dozoru dle požadavků poskytovatelů dotací.

Organizujeme a řídíme kontrolní dny stavby, průběžně dohlížíme na kvalitu a objem provedených prací, důsledně dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zastupujeme investory a hájíme jejich oprávněné zájmy vůči všem zúčastněným stranám, provádíme kontrolu formální stránky dokladů, aj.