Zpracování projektových dokumentací

Zpracování projektových dokumentací od studií po projekty k provedení stavby zajišťujeme jak vlastními autorizovanými pracovníky, tak spoluprací se specializovanými společnostmi v oblasti projekce. Výhodou zpracování projektů naší společností je příprava, úpravy a konzultace projektů již v průběhu projektování s případným poskytovatelem dotace. Díky komplexnímu řízení projektu odpadá nutnost případných úprav projektových dokumentací pro relevantní orgány, je zajištěno kvalitní zpracování projektu odpovídající jejich požadavkům. Důležitým faktorem je také příprava projektových dokumentací v předem určeném termínu s ohledem na možný vývoj v oblasti dotačních titulů a jejich výzev pro předkládání žádostí o dotaci.

Inženýrská činnost

Možnou součástí služeb v oblasti projektování je inženýrská činnost, spojená se zajištěním potřebného povolení stavby, pokud je stavebním úřadem vyžadováno, podání žádosti o povolení stavby dle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Největší skupinu zpracovaných projektů tvoří dokumentace na akce spojené se zateplováním objektů a celkovým snižováním jejich energetické náročnosti. Tyto projekty zpracováváme včetně potřebných položkových rozpočtů dle stupně projektové dokumentace, aby bylo možné projekt použít také pro výběrové řízení na dodavatele stavby, případně i pro realizaci stavby samotné.