PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření.

Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen:

  • do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství,
  • na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích,
  • na vytvoření nových pracovních míst na venkově.

Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech více než 84 miliard korun. Z toho bude 63 miliard korun z unijních zdrojů a 21 miliard korun z českého rozpočtu.

Prioritní osy PRV:

  1. Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech.
  2. Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů.
  3. Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství.
  4. Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím.
  5. Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu.
  6. Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Zdroj: Státní zemědělský investiční fond