Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Finanční alokace pro OP Rybářství z Evropského námořního a rybářského fondu je více než 850 mil. Kč, z toho cca 783 mil. Kč je směřováno na udržitelný rozvoj akvakultury, uvádění na trh a zpracování a technickou pomoc; cca 19 mil. Kč na kontrolní opatření (sledovatelnost produktů) a cca 54 mil. Kč na shromažďování údajů.

Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury (tj. cílevědomé, plánované obhospodařování vodních ploch – moří, jezer, řek atd. – s cílem dosáhnout dlouhodobě stálých výnosů vodní fauny a flory – t. j. ryb, humrů, raků, krabů, krevet, mušlí, řas a jiných vodních organismů).

V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých, popř. dalších druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

Cílem Operačního programu Rybářství je:

  1. Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
  2. Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
  3. Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
  4. Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
  5. Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.
Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy
Priorita Unie Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum vyhlášení výzvy (měsíc/rok)
2 2A 2.1. Inovace podniky akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu) kolová červen / 2015
2 2B 2.2. Produktivní investice do akvakultur podniky akvakultury kolová červen / 2015
2 2C 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systém s dočišťováním podniky akvakultury kolová červen / 2015
2 2D 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služby podniky akvakultury kolová červen / 2015
5 5B 5.3. Investice do zpracování produktů podniky akvakultury kolová červen / 2015
N/A N/A Technická pomoc Ministerstvo zemědělství, Zprostředkující subjekt průběžná červen / 2015

Poznámky:

Předběžný harmonogram výzev pro OP Rybářství 2014 – 2020 na rok 2015 byl vytvořen Řídícím orgánem OP Rybářství s ohledem na povědomí o stavu vyjednávání připomínek EK k programovému dokumentu, stavu plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti.

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude dále aktualizován.