Cílem Operační programu pro výkum, vývoj a vzdělání je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní praovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země.

OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje.

Prioritní osy OP VVV:

  1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

V roce 2015 je plánováno vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu přesahujícím 33 miliard korun (2,77 miliardy eur).