• dabona@dabona.eu
 • +420 494 531 538

Zateplení vašeho bytového domu, výměna výplní otvorů, výměna zdroje tepla nebo solární panely

ZATEPLENÍ VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ, VÝMĚNA ZROJE TEPLA NEBO SOLÁRNÍ PANELY

za přispění dotace z

Integrovaného Regionálního Operační Programu (IROP)

 

Prioritoní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

mmr_cr_rgb
Co lze podpořit?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří)
 • Instalace prvků stínění – pouze exteriérové prvky
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění – je-li na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

l_irop
Co potřebujete k podání žádosti o dotaci?

 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Energetické hodnocení
 • Usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) nebo zápis z členské schůze bytového domu
 • další požadované doklady a zejména
 • spolehlivého partnera, společnost DABONA s.r.o., protože my zpracujeme všechny podklady nutné pro podání žádosti a my budeme stát po vašem boku po celou dobu přípravy až do ukončení realizace akce.
  • Nabízíme:
  • podání žádosti o dotaci,
  • připravíme vše k podpisu smlouvy o čerpání dotace,
  • dohlédneme na plnění dotačních podmínek, abyste dotaci úspěšně vyčerpali, zpracujeme závěrečné vyhodnocení akce.

Do kdy je možné žádat?

Žádost o dotaci je možné podat nejdéle do 30. 11. 2017 !!
Tento termín je nejzazší a do té doby je nutné mít připravenu kompletní projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, není tedy nač čekat!
Využijte šance na zateplení Vašeho bytového domu a dosažení dalších energetických úspor za pomoci dotace, další podpory Ministerstva pro místní rozvoj již pravděpodobně nebudou formou dotace, ale pouze formou zvýhodněného úvěru.

Pro bližší informace a pro vyžádání cenové nabídky za naše služby nás neváhejte kontaktovat!